Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés

A Punishers LEMC Hungary  (a továbbiakban: Közösség, egyben a panaszügyintézés helye, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a szolgáltatást igénybevevő, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul​ vagy kötelez​ő.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,​ az adatkezelésre​ és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés id​őtartamáról.​

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelővagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. ​az adatgyűjtés ténye,
 2. ​az érintettek köre,
 3. ​az adatgyűjtés célja,
 4. ​az adatkezelés időtartama,
 5. ​az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. ​ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az fenti tartalmi előíráson alapul és hatályos az alábbi weboldalon: www.punishershungary.hu
A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://punishershungary!adavédelminyilatkozat
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezet címei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Értelmező fogalmak ​(3.§)

 • érintett/Felhasználó:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül, vagy közvetve ­azonosítható természetes személy;
 • személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat­ különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret­, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: ​az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok­ teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
 • tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: ​az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép­, hang­ vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj­ vagy tenyérnyomat, DNS­minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal:​ az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: ​az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás:az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az        adatokat          tartalmazó       adathordozó    teljes    fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: ​az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján ­ beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is ­ adatok feldolgozását végzi;
 • adatfelelős: ​az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 • adatközlő:az a közfeladatot ellátó szerv, amely­ ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot ­az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 • adatállomány:​ az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: ​olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel , az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

          Az adatkezelés jogalapja

 • Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy ­törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben- helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 • Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen  vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 • Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 • A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Funkcionális adatkezelés 

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:
 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. ​az érintettek köre,
 3. ​az adatgyűjtés célja,
 4. ​az adatkezelés időtartama,
 5. ​az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. ​az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 7. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
   
   
Vezeték- és keresztnév A kapcsolatfelvételhez szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím   

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

   
   
   
 1. Az érintettek köre: A weboldalon feliratkozók valamennyien érintettek.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
  5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 41. 4/2.
 • e­mail útján: info@naturmarketing.hu

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Sütik (cookie-k)

A sütik (cookie-k) kisméretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépére, tabletjére vagy telefonjára töltenek le a weboldalak, amelyekre ellátogat. A sütiket széles körben használják a böngészési élmény felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételéhez. Sütiket használunk ahhoz, hogy nyomon kövessük, mi tartozik az Ön érdeklődési körébe. A sütik segítenek abban, hogy weboldalunkat az Ön igényeihez igazítsuk, a böngészést pedig a lehető legkönnyebbé tegyük.

Weboldalunkon a következő típusú sütiket használjuk:

Saját sütik   

Ezek olyan sütik, amelyeket közvetlenül a mi weboldalunk bocsát ki. Attól függően, hogy mire használják őket, néhány süti az Ön számítógépén vagy eszközén marad eltárolva még akkor is, miután elhagyja a webhelyet (ún. „tartós sütik”, amelyeket a bejelentkezéshez vagy kimaradáshoz használnak). Mások akkor kerülnek törlésre, amikor bezárja a böngészőjét (ún. „munkamenet-sütik”), ezek csak egy adott munkamenetre vonatkoznak, pl. az alkalmazott termék sorrendezési, vagy szűrési módszerek esetén. 

Harmadik fél sütik

A sütik e típusát harmadik felek irányítják. A harmadik felek általában vállalatok, amelyek a hirdetéseinket más weboldalakon jelenítik meg. A sütiket információk tárolására használják, például arról, hogy az általuk megjelenített valamely webes banner vásárlást eredményezett-e (ún. „konverziókövetés”).

Az ilyen sütik olyan átmeneti sütik, amelyek ideiglenesen tárolásra kerülnek az Ön merevlemezén, majd automatikusan törlődnek egy előre meghatározott időszak elteltével. Partnercégeink sütijei szintén kizárólag pszeudonim – sőt, többnyire anonim – adatokat tartalmaznak. Lehetővé teszik a partnereink számára, hogy megtekinthessék, mely oldalakat tekintette meg, mely kifejezésekre keresett rá, vagy hogy esetleg ott vásárolt-e valamit. Ez adatokat tartalmaz arról, mely termékeket tekintette meg, mely termékekre keresett rá, vagy hogy vásárolt-e valamit. Egyes partnereink szintén információkat gyűjtenek a weboldalakról, amelyekre Ön korábban ellátogatott, vagy hogy mely információkra volt kíváncsi. A pszeudonim adatok nem használhatók személyazonosításra, és csak azért gyűjtjük, hogy partnereink személyre szabhassák a felületeiket az Ön érdeklődési körének megfelelően. 

Ezt az EU GDPR (az EU általános adatvédelmi rendeletének) 6 (1) f cikke szabályozza.

Ha nem szeretné, hogy a számítógépe sütiket tároljon, megváltoztathatja a böngészője beállításait, hogy egyetlen süti se kerüljön elmentésre a merevlemezén, valamint, hogy minden meglévő süti törlődjön. Íme a lépések:

Az alábbiakban olyan hivatkozások találhatók, amelyek leírják a sütik letiltásának módját a népszerű böngészőkben:

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Opera (https://www.opera.com)

Kérjük, ne feledje: ha a sütiket nem engedélyezi az eszközén, a punishershungary.hu böngészési élménye korlátozott lesz. Javasoljuk, hogy engedélyezze a sütiket, hogy a weboldalunk által kínált összes funkciót használhassa.

Punishers LEMC Hungary

Elnöksége

Kiadta: Kőszegi István Elnök 2018.11.03.